Szolgáltatások

 

Hozzánk fordulhat szülőként, nagykorú tanulóként, szülői beleegyezés birtokában nevelési intézmény képviselőjeként, ha járási szakértői bizottságunk vizsgálatát kéri:

  • korai fejlesztésre való jogosultság megállapítása/kizárása, felülvizsgálata
  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása/kizárása, felülvizsgálata
  • alapvizsgálat esetén sajátos nevelési igény megállapítása/kizárása céljából.

Megteheti telefonon, személyesen időpontkéréssel, írásban (rendszeresített nyomtatványokon). Emellett vizsgálatokat hivatalból és hatósági megkeresésre is végzünk.

Diagnosztikai tevékenységünk

A korai fejlesztéshez a jogosultságot biztosító szakértői véleményt a 18 hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján készítjük el, így a lehető legkorábban megkezdhető a kisgyermek ellátása. Feladatunk a 3. életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, szükség szerint orvosi vizsgálata, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése, a szakértői vélemények elkészítése, sajátos nevelési igény gyanúja, új tantárgyi mentesítés fennállásának valószínűsége esetén a megyei/országos szakértői bizottság vizsgálatának kezdeményezése. A korábban javasolt tantárgyi értékelés és minősítés alóli mentesítés járási szinten meghosszabbítható a tanulóra nézve a következmények körültekintő mérlegelésével. Oktatási Hivatali kirendelésre szakértőként végezzük a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének mérését, indoklással alátámasztott szakmai megállapítást teszünk. Javaslatot fogalmazunk meg a gyermek tankötelezettsége teljesítésének megkezdésére, beiskolázására vagy az alóli mentesítésére, további egy év óvodai nevelésére vonatkozóan.

Ehhez rendelkezünk korszerű, folyamatosan bővülő diagnosztikai ismeretekkel, speciális metodikákkal (pl. részképesség-, tanulási teljesítmény-, mozgás-, laterális dominancia-, beszédészlelés, beszédmegértés, fonológiai tudatosság, nyelvtani megértés fejlődés, illetve nyelvi fejlődési eltérések vizsgálatai).

A szolgáltatást optimális feltételek esetén 6 főtől a köznevelési intézménybe, helyszínre visszük.

A szakértői bizottsági vizsgálat időpontja: A szakértői vizsgálat időpontját a kérelem beérkezése után, a Bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti.

A szakértői bizottság alapvizsgálatának menete: Szakemberünk a váróhelyiségben fogadja a vizsgálandó gyermeket, tanulót, valamint az őt kísérő szülőt, gondviselőt, gyámot. Első a felnőttel történő beszélgetés (az „anamnézis felvétele”) és a hozott dokumentumok (orvosi zárójelentések, kezelőlapok stb., pedagógiai vélemények, osztályzatok, érdemjegyek stb.) áttekintése. A vizsgáló szakemberek szeretnék megismerni a gyermek fejlődésének főbb állomásait, illetve a szülő, gondviselő, gyám álláspontját arról, hogyan látja gyermekét, miben kér segítséget.
A pszichológiai vizsgálaton az értelmi képesség vizsgálatára (IQ), szükség esetén a személyiség feltérképezésére kerül sor. A gyógypedagógiai vizsgálat során a szakemberek a gyermek aktuális fejlettségi szintjét mérik fel különböző területeken (figyelem, észlelés, emlékezet, gondolkodás, beszéd, nagy-, finom-és grafomotorika, általános tájékozottság) Az iskolásoknál egyes részképességek fejlettségének mérésén túl a gyermek olvasási, szövegértési, írási, helyesírási és matematikai képességeit detektálják. /Erre a vizsgálatra fontos, – a probléma jellegétől függően – a matematika, magyar nyelv, irodalom, környezetismeret, stb. füzetet, valamint a gyermek tájékoztató füzetét is magukkal hozni./

A vizsgálat eredménye: 1. Beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása. A szakértői bizottság a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz, az ellátás módjára, formájára és helyére, a szükséges szakemberre és annak feladataira; továbbá a gyermek, a tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos követelményekre, fejlesztési feladatokra, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretére. Amennyiben a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermek eredményes óvodai vagy iskolai neveléséhez, oktatásához iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi.
2. Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, akkor a saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei/országos szakértői bizottság részére. A vizsgálat ott fejeződik be.

A szakértői bizottság a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, esetleg logopédiai vizsgálata alapján írásos szakértői véleményt készít, melynek várható tartalmát ismerteti a szülőkkel, gondviselőkkel, akik aláírják a javaslati lapot. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi központot tájékoztatni. Az írásos szakértői vélemény postai úton történő kézhezvételét követően annak tartalmával történő egyet nem értés esetén a szülő is ide fordulhat jogorvoslatért 15 napon belül. Ekkor új vizsgálatra kerül sor.

Felülvizsgálat: Ha a gyermek/ tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd a szakértői bizottság az első vizsgálatot követő évben, majd három évente - a tanuló 16 éves koráig- felülvizsgálatot végez. Így szakértői vélemény érvényessége – melyet az tartalmaz- meghatározott. Rendkívüli felülvizsgálat ezen idő intervallumon belül is kezdeményezhető. A szülő a vizsgálatot követően legkorábban fél évvel, a köznevelési intézmény egy évvel kérheti a vizsgálat ismételt lefolytatását az illetékes tankerületi szakértői bizottságtól.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MARCALI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.
Telefon: 82/510-285 | Email: nevtanmarcali@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.