Szakértői bizottsági tevékenység

 

 Járási szakértői bizottság

Mi a járási szakértői bizottság feladata?

Csurgói Járásban állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 0-18 hónapos korú, illetve 3 éves kortól a tankötelezettség befejezéséig, a tanuló, kiskorú esetén szülő/törvényes képviselő által, szakértői vizsgálatot igénylő gyermek/tanuló komplex pedagógiai-pszichológiai vizsgálata.

- 0-18 hónapos korig dokumentáció elemzéssel a korai fejlesztésre jogosultság megállapítása, szakértői vélemény készítése, ellátást végző intézmény kijelölése

- a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok végzése

Mi a szakértői vizsgálat célja?

A különleges figyelmet igénylő gyermekek népességén belül a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók felismerése, megismerése, - igényeiknek, szükségleteiknek megfelelő pedagógiai többletkedvezményekre szóló jogosítványaiknak (szakértői véleményeiknek) elkészítése és - javaslattétel a jogosultak fejlődését segítő, problémáikat megoldó, akadályozottságukat enyhítő vagy megszüntető pedagógiai környezetben folyó adekvát fejlesztéshez.

Mikor javasolt a járási szakértői bizottság felkeresése?

- ha a gyermek mozgás-beszédfejlődésében elakadások, eltérések mutatkoznak kortársaihoz képest

- ha a gyermek/tanuló nehezen illeszkedik be kortárscsoportjába magatartás problémái miatt

- ha a tanulása során általános nehézségek tapasztalhatóak, vagy bizonyos területeken alulteljesít

- bizonyos tantárgyakkal kapcsolatban folyamatos kudarcélmények érik (pl.: számolás, írás, olvasás)

Szakértői bizottsági vizsgálat folyamata

1. Vizsgálatkérés

Ki kérheti a szakértői vizsgálatot?

A vizsgálatra írásban a 15/2013 EMMI rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével lehet jelentkezni. A nyomtatványt az intézmény részéről a kitöltésben részt vevő pedagógus, valamint a szülők írják alá.

A szakértői vizsgálat indítható szülői kérelemre, illetve, ha az eljárást nem a szülő

kezdeményezi, a szülő egyetértésével. Szülői egyetértés hiányában hivatalból is indítható szakértői vizsgálat. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, és az iskola köteles közreműködni vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

2. A vizsgálat időpontja

A szakértői vizsgálat időpontját a kérelem beérkezése után, a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt, érintett intézményt értesíti.

3. A szakértői bizottsági vizsgálat menete

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. A vizsgálaton megjelenő szülő a távollévő szülő képviseletére jogosult, melyről a szülő a vizsgálat megkezdésekor intézményünkben nyilatkozatot tesz.

Milyen részei lehetnek a vizsgálatnak?

- szülővel vagy a gyermek gondviselőjével történő beszélgetés - anamnézis felvétele és a hozott dokumentumok (orvosi papírok, pedagógiai vélemények stb.) áttekintése

- pszichológiai vizsgálat - teljes képességvizsgálat (IQ, figyelem, emlékezet), szükség esetén a személyiség feltérképezése

- gyógypedagógiai vizsgálat során a szakemberek a gyermek aktuális fejlettségi szintjét, iskolásoknál a gyermek olvasási, írási, helyesírási és matematikai képességeit mérik.

- A pszichológiai és a gyógypedagógiai/logopédiai vizsgálat után visszajelzést adunk a szülőnek a vizsgálati eredményekről, megállapításokról, tájékoztatjuk a teendőkről, tanácsadást nyújtunk, és ha szükséges, további szakorvosi vizsgálatot (látás, hallás, stb.) javaslunk, kezdeményezünk.

Milyen eredménnyel zárulhat a vizsgálat?

- Tanulási-, magatartási-, beilleszkedési nehézség kizárása.

- Tanulási-, magatartási-, beilleszkedési nehézség megállapítása. A szakértői bizottság a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz, az ellátás módjára, formájára helyére, a szükséges szakemberre és annak feladataira; továbbá a gyermek, a tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos fejlesztési feladatokra, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretére. Amennyiben a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermek eredményes óvodai vagy iskolai neveléséhez, oktatásához iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi

- Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, akkor a saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére. A vizsgálat a megyei szakértői bizottságban fejeződik be.

A szakértői vizsgálat záró szakasza

A szakértői vélemény felülvizsgálata

- A szakértői vélemény várható tartalmát a szülővel/nagykorú tanulóval ismertetjük. A szülőnek vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem értését írásban kell közölnie. A jogorvoslati lehetőségekről a szülőt/nagykorú tanulót a vizsgálat végén szóban és írásban is tájékoztatjuk.

- amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a nagykorú tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi központot tájékoztatni

- ha a szülő/nagykorú tanuló az egyetétértésről nyilatkozott, a szakértői véleményt postai úton kapja meg. A postai úton át nem vett levelet másodszori kiküldés után kézbesítettnek tekintjük.

- a szülő/nagykorú tanuló miután a szakértői véleményt kézhez kapta, közvetlenül is eljárást indíthat írásban, a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi központnál a szakértői vélemény felülvizsgálatát kezdeményezve

- amennyiben a szülő/nagykorú tanuló a tanuló a szakértői vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz nyilatkozatot és nem indítja meg az eljárást, az egyetértését megadottnak kell tekinteni

- ha a szülő/nagykorú tanuló nem élt a felülvizsgálat kezdeményezésének jogával, a szakértői véleményt megküldjük az intézményének

Ha egy gyermek/ tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd a szakértői bizottság az első vizsgálatot követő évben, majd három évente, 16 éves koráig felülvizsgálja. Így szakértői véleménye érvényessége is – ezzel összefüggésben – meghatározott, melyet a szakértői vélemény tartalmaz.

Rendkívüli felülvizsgálat ezen idő intervallumon belül is kezdeményezhető. A szülő a vizsgálatot követő fél évvel, a köznevelési intézmény egy évvel kérheti a vizsgálat ismételt lefolytatását az illetékes járási szakértői bizottságtól.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT CSURGÓI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth u. 3.
Telefon: 82/571-082 | Email: csurgoepsz@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.