Kaposvári Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézménye Tagintézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16. - 2026. augusztus 15-ig szól.

 A munkavégzés helye: Somogy megye, 8660 Tab, Virág utca 12.

 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjének a feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, döntéshozatal a tagintézmény működésével minden olyan ügyben, melyet jogszabály más hatáskörbe nem utal.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű pszichológus, gyógypedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő tanár szakképzettség, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai,pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanáresetében pedagógus-szakvizsga,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsgameglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazolódokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően kizárólag az erkölcsi bizonyítvány esetén van lehetőség.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigeti Mónika intézményvezető nyújt, a 06-82/510-114 -os telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/139/97-17/2021 ,valamint a beosztás megnevezését: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézménye - Tagintézmény vezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a tankerületi igazgató dönt.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 20.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • intézmény holnapja

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött,bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézménye - tagintézmény-vezetői beosztására"

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

SOMOGY MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TABI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8660 Tab, Virág utca 12.
Telefon: 82/325-677 | Email: nevtantab@gmail.com
© 2020 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.