A nevelési tanácsadás

Miben tudunk segíteni?

 • A probléma feltárása(első beszélgetésalkalmával),a gyermek, a tanuló viselkedésének, szociális érettségénekfelmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés, segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhezésoktatásához (pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiásgondozás formájában).
 • Terápiás ellátást, prevenciós és korrektív célú megsegítést nyújtunk a fejlesztést igénylő gyermekek, tanulók számára:
 • Kognitív fejlesztés:

vizuális-auditív percepció, diszkrimináció; vizuális-auditív figyelem, koncentráció; vizuális-auditív emlékezet; gondolkodási készségek (pl.: analitikus-szintetikus, szeriális, logikai, fogalmi, kauzális gondolkodás); Sindelar terápia.

 • Mozgásterápia:

A megkésett, és/vagy eltérő mozgásfejlődésű gyerekek szenzomotoros funkcióinak fejlesztése, a nagymozgások, rugalmasság, egyensúly, a mozgáskoordinációt megalapozó és fejlesztőgyakorlatok által.

 • Tanulási képességek, részképességek fejlesztése: beszédkészség (beszédészlelés, beszédértés, szókincs)fejlesztése, nyelv-és beszédfejlesztés, olvasási készség, íráskészség, számolási készségek, grafomotorika, diszlekszia prevenc, reedukáció.
 • Iskola előkészítő fejlesztő foglalkozás. Az iskolába lépéshez-az olvasás, írás és számoláselsajátításához-szükséges részképességek és kognitív/megismerő funkciók (figyelem, emlékezet, észlelés, gondolkodás), valamint a grafomotoros készségek (kézügyesség, a szem-kéz koordináció)fejlesztése, az írásmozgások megalapozása érdekében.
 • Pszichoterápia
 • Pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosítunk, és konzultációs lehetőséget nyújtunk a gyermekek, tanulók szülei és pedagógusai részére.
 • Csoportos szűrővizsgálatvégzése.(Csoportos, iskolaérettségi szűrővizsgálat)
 • Az óvodai nevelésben részesülőgyermekek körében-a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése, valamint a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlettségi szintjének meghatározására céljából-szűrést végezhetünk. A csoportos szűrést kizárólag a köznevelési intézmény vezetőjének írásbeli kérelme alapján és a szülők beleegyezése esetén végezzük el.

Mikor végezzük el a csoportos szűrést?

Beiskolázás előtt, tavaszi hónapokban.

Amit a csoportos szűrővizsgálatról tudni kell:

 • A csoport létszáma: maximum 15 fő
 • A szűrés időtartama: 30-45 perc
 • A szakember a szűrővizsgálat eredményéről visszajelzést ad a pedagógusoknak, s javaslatot tesz a gyermek további ellátására, fejlesztésére vonatkozóan.
 • A szűrés eredményeiről tájékoztatja a szülőket (egyéni fogadó óra), javaslatot tesz a gyermek további ellátására vonatkozóan.

További, egyéni vizsgálatokat javasolhat, vagy javaslatot tesz más szakszolgálati ellátás iránti kérelem kezdeményezésére.

Információt szolgáltat a további vizsgálatok indokoltságáról, azintézmények elérhetőségéről, a jelentkezés módjáról, a továbbivizsgálatok adta lehetőségekről, azok előnyeiről és hátrányairól. Az egyéni iskolaérettségi vizsgálatról a Nevelési tanácsadás alatt található, külön dokumentumban tájékozódhatnak.

Kik vehetik igénybe a nevelési tanácsadást?

 • 0-23 éves korosztály

Hogyan és ki igényelheti a nevelésitanácsadást?

 • A szülő a probléma észlelésekor, vagy egypartnerintézmény (pl. oktatási-nevelési, egészségügyi),esetleg más szakember ajánlása esetén önként kéri a gyermek vizsgálatát, fejlesztését, terápiáját. Az ellátás iránti igény telefonon történő bejelentkezéssel, vagy személyesen is jelezhető az intézményben.
 • A nevelési tanácsadás kérése történhet azoktatási-nevelési intézmény javaslata alapján is. A szülő és a gyermek részvétele a nevelési tanácsadás folyamatában természetesen ebben az esetben is önkéntes marad.
 • Harmadik lehetőség, amikor a gyermek szakértői bizottsági vizsgálat után, a szakértői bizottság küldése (szakértői véleménye)alapján kerül a nevelési tanácsadás szakemberéhez segítő beavatkozásra.

Hogyan zajlik a gyermekek, tanulók egyéni ellátása?

 • Az első találkozáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységek:
 • Probléma feltáró beszélgetés
 • Tájékozódó beszélgetés
 • Pszichoterápiás első interjú
 • Konzultáció, tanácsadás

Az első találkozás során a nevelési tanácsadást végző szakember lefolytatja a probléma feltáró beszélgetést, felveszi az ehhez szükséges adatokat (egészségügyi adatok, fejlődési adatok, családi élettörténet elemzés), s ha szükségesnek látja, a szülőket a gyermeki fejlődésre vonatkozó, illetve a konkrét problémához kapcsolódóinformációkkal látja el.

 • Az állapotmegismerése
 • Az állapotmegismerés a szükséges, és a szülővel megbeszélt számú óra alatt (pl. pszichoterápia eseténazanamnézis felvétele, a vizsgálatok és a visszajelzés általában öt-hat alkalmat igényelnek), minden esetben egyéni vizsgálatsorán zajlik le.
 • A szülő jelenléte az életkor és az eset jellemzőinek függvényében lehet indokolt vagy éppen elkerülendő.
 • Már a vizsgálatok elvégzése előtt is fontos a titoktartás szabályának tisztázása mind a szülővel, mind a gyermekkel.
 • A diagnosztikus szakasz fontos célja a vizsgálatok elvégzésén túl a gyermekkel való kapcsolat, a bizalmi légkör kialakítása.

A pszichológiai vizsgálat célja

 • A pszichés állapot feltárása (szorongás, indulatok, depresszív vagy kényszeres tünetek, izoláció)
 • Az adaptív viselkedés és a szociális érettség megállapítása (alkalmazkodás, szabálytartás, frusztrációtűrés, empátia, társas készségek, szociális szerepek)
 • Az intelligenciavizsgálata, a kognitív/megismerőfunkciók felmérése (figyelem, észlelés, emlékezet, gondolkodás)
 • A személyiség vizsgálata (személyiségvonások, értékek és motivációk, rugalmasság, attitűdök és sémák a gondolkodásban)
 • A pszichomotoros érettség és a szenzoros integráció vizsgálata (szomatoszenzoros működés, nagy-és finommozgások koordinációja, bilaterális integráció, egyensúly, izomtónus, korai reflexek fennmaradása)

Mi történik az állapot megismerését követően?

 • A szülők tájékoztatása az eredményekről, tapasztaltakról.
 • A gyermek/tanulófejlesztésének, illetve terápiás gondozásának megkezdése.
 • Társult problémák, vagy egyéb ellátás szükségessége esetén a szakember a szülőt a nevelési tanácsadáskeretein belül más szakemberhez (gyógypedagógus), vagy más szakszolgálati feladat-ellátási körbe (szakértőibizottság, logopédia), esetlegmásszakszolgálaton kívüli intézménybe (egészségügyi intézmény)delegálja.
 • Információszolgáltatása a szülőnek a további vizsgálatok indokoltságáról, az intézmények elérhetőségéről, a jelentkezés módjáról, a további vizsgálatok adta lehetőségekről, azok előnyeiről és hátrányairól.

Terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára.

Fejlesztő pedagógiai ellátás

A nevelési tanácsadás keretein belül ellátjuk a  diagnosztizált beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel, illetve kiszűrt (prevenció) óvodások; általános és középiskolások fejlesztő pedagógiai ellátását. Klienseinknek képesség-készség fejlesztést végzünk.

Tevékenységünket az alábbi jogszabályi előírások és szakmai etikai irányelvek mentén végezzük:

Munkatársaink titoktartási kötelezettség mellett dolgoznak.

 

Pszichológiai ellátás hasznos információk

Kinek ajánljuk?

 • Pszichológiai ellátásunkatbármely gyermek, serdülő és fiatal felnőtt igénybe veheti 0-23 éves korig. A szülőknek rendszeres konzultációk, eseti megbeszélések és a Szülőklub révén igyekszünk segíteni. Az ellátás önkéntes, egy egyszerű formanyomtatvány kitöltésével (Szülői vizsgálati kérelem) elérhető.

Milyen problémával?

 • Gyermeke szorong vagy viselkedése indulatos, érthetetlen? Testi panaszai (hasfájás, bepisilés, bekakilás) hátterében orvosi ok nem található? Életében nagy változás történt?
 • Bármely pszichés probléma, krízishelyzet, trauma esetén törekszünk a megfelelő, szakmailag magas színvonalú, személyre szabott pszichológiai segítségnyújtásra.

A pszichológusok többféle módszerrel is dolgoznak, és próbálnak meg segíteni a hozzájuk fordulókon. Ezek közül az egyik a pszichológiai tanácsadás.

Célja a szülő vagy a gyermek, fiatal által hozott panasz, tünet illetve problémás helyzet közös megvizsgálása, megértése, a lehetséges megoldásmódok kidolgozása és nyomon követése. Az elnevezés megtévesztő: a tanácsadó pszichológus nem tanácsokat ad, hanem azt a célt tűzi ki, hogy a segítséget kérő képessé váljon maga kezelni az életében megjelenő problémás helyzeteket.

A tanácsadás segíthet többek között az alábbi helyzetek kezelésében:

 • életvezetési
 • családi gyermeknevelési nehézségek
 • krízishelyzetek, stb.

A tanácsadás általában rövidebb folyamat, míg a terápia adott esetben hosszabb időt vesz igénybe és a nevelési tanácsadóban dolgozó munkatársak eszköztára szükséges hozzá.

Amiben segíthetünk:

 • trauma feldolgozás
 • étkezési, alvási problémák
 • bepisilés, bekakilás
 • kapcsolatteremtési nehézségek
 • önértékelési zavar, önbizalomhiány
 • szorongás
 • testvérféltékenység
 • pszichoszomatikus tünetek: hasfájás, fejfájás
 • nevelési tanácsadás

Ellátás menete:

A gyermekkel történő első találkozást a szülőkkel folytatott beszélgetés előzi meg, melynek célja a hozott probléma, nehézség átbeszélése, a helyzet feltérképezése. A szülőkkel folytatott beszélgetés után a gyermek személyiségének, érzelmi- értelmi állapotának megismerése következik, mely általában három-négy alkalmat igényel. Az állapotfelmérés szakaszának végén a pszichológus visszajelzést ad a szülőknek. Az állapotfelmérés tapasztalatai azt szolgálják, hogy meghatározzuk a megsegítés irányvonalát.
Előfordul, hogy néhány beszélgetés, konzultáció, pszichológiai tanácsadás már segít, hogy a család saját erőire támaszkodva megtalálja a megoldást. Máskor hosszabb együttműködésre, terápiára van szükség, amelynek során a pszichológus a gyermek életkorának megfelelő játék és beszélgetés útján megpróbálja megérteni, hogy mi okozza a gyerek tüneteit és hozzásegíti a családot ahhoz, hogy megoldást találjanak.
A pszichológiai ellátás célja a szülő vagy a gyermek, fiatal által hozott panasz, tünet illetve problémás helyzet közös megértése, a lehetséges megoldásmódok kidolgozása és nyomon követése. A terápiák során a gyermek érzelmi stabilitásának, alkalmazkodó- és teljesítőképességének növelésére, a szülő-gyermek kommunikáció és kötődés erősítésére törekszünk.

Hogyan és hol lehet igénybe venni a pszichológiai ellátást?

Igényükkel a gyermek/tanuló lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a gyermek/tanuló nevelési-oktatási intézménye szerint illetékes tagintézményünket kereshetik meg. (Letölthető dokumentum)

Ki kezdeményezheti az ellátást?

Pszichológiai vizsgálatára irányuló kérelem érkezhet a szülő, a nevelési-oktatási intézmény (a szülő egyetértésével), vagy a gyermek/fiatal saját kezdeményezésére is.

A pszichológus mindig titoktartási kötelezettség mellett dolgozik.

SOMOGY MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BARCSI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 7570 Barcs, Damjanich u. 2.
Telefon: 82/460-970 | Email: barcsiszakszolgalat@gmail.com
© 2020 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.